NOVINKY

Kedy dostanete penzijné minimum?Benefity stretnutia
v Klientskom centre

  I. PILIER
 • Výpočet štátneho dôchodku
 • Vznik nároku na dôchodok
 • Výpočet minimálneho dôchodku
 • Overenie splnených podmienok
 • Zistenie POMB

  II. PILIER
 • Info o zmenách v legislatíve
 • Spôsoby vyplácania - 8 možností
 • Navýšenie štátneho dôchodku
 • II. pilier vs. štátny dôchodok
 • Demografia a rast mzdy
 • Dôchodková analýza
 • Spôsob určenia pozostalých osôb

  III. PILIER
 • Špecifiká dávkových plánov
 • Príspevok zamestnávateľa
 • Komplexnosť čerpania dôchodku
 • Zhodnotenie fondov DDS
 • Výber optimálneho fondu
 • Možnosti výplaty dôchodku (DP)
 • Výber dôchodkovej spoločnosti
 • Overenie daňovej úľavy
 • Dôchodková analýza
 • Spôsob určenia pozostalých osôb

  IV. PILIER
 • Porovnanie možností investovania
 • Investície z hľadiska garancie
 • Investície z hľadiska zhodnotenia
 • Výber vhodného druhu nástroja
 • IV.pilier - nadstavba / hlavný pilier?
 • Výpočet potreby na dôchodok

 Mám záujem o stretnutie
Image

Kedy dostanete penzijné minimum?

28. február 2017

Administrátor

34

Celý život ste pracovali a riadne platili odvody, napriek tomu vám pre nízky zárobok hrozí po odchode do penzie nízky dôchodok? Nemusí to tak byť. Ak spĺňate podmienky, dostanete minimálny dôchodok.

Minimálny dôchodok vytiahol zo systému sociálnych dávok mnohých penzistov a do hmotnej núdze by sa nemali dostať ani budúci penzisti, ktorí pracovali, platili odvody, ale dostávali veľmi nízku mzdu. Ich nízke penzie sa automaticky navýšia do sumy penzijného minima. Ide o starobné, predčasné aj invalidné dôchodky. Podľa riaditeľa komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Petra Višvádera podmienky nároku penzista splní vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia a suma jeho dôchodku alebo úhrnu penzií bude nižšia ako suma minimálneho dôchodku. „Do celkového dôchodkového príjmu sa započítajú aj vdovské alebo vdovecké dôchodky, penzie zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov, dôchodky z cudziny a dôchodky vyplácané z II. piliera,“ konštatoval.

Výška minimálneho dôchodku sa odvíja od životného minima. A keďže to je už niekoľko rokov na rovnakej úrovni a jeho suma sa nezmenila ani po 1. júli 2016, po 1. januári 2017 sa nezmenia ani sumy minimálneho dôchodku. Výška životného minima zostala na úrovni 198,09 eura. Z tohto dôvodu sa nezmenia ani sumy minimálneho dôchodku patriace za stanovený počet rokov kvalifikovaného obdobia.

Kvalifikovaným obdobím je celé obdobie dôchodkového poistenia, ktoré poistenec získal pred 1. januárom 1993 a od 1. januára 1993 sa započítajú iba tie roky, v ktorých dosiahol osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241 čo znamená, že mal v danom roku príjem minimálne na úrovni 24 % z priemernej mzdy platnej v tom roku, teda približne na úrovni životného minima.

„Sociálna poisťovňa rozhoduje o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny bez žiadosti,“ povedal Višváder. O zvýšení bude rozhodovať pri priznaní starobného dôchodku, po dovŕšení penzijného veku, ak pôjde o poberateľa invalidného alebo predčasného dôchodku, alebo pri zmene skutočností rozhodujúcich na posúdenie nároku a určenie zvýšenia dôchodku na minimálny. Rozhodujúcimi skutočnosťami sú napríklad zmena vo výške celkových dôchodkových príjmov a získanie ďalšieho kvalifikovaného obdobia. Pravidelne sa minimálny dôchodok bude prehodnocovať vždy od 1. januára z dôvodu valorizácie dôchodkov a zmeny sumy životného minima.

Suma minimálnej penzie je na úrovni 136 % z aktuálne platnej sumy životného minima. Nie je však jednotná. Za každý ďalší odpracovaný rok sa zvýši o dve percentá. Ak odpracujete 40 a viac rokov, vaša budúca penzia vzrastie o tri percentá. A tak človek, ktorý odpracoval tridsať rokov, dostane penziu v sume 269,50 eura, po 35 odpracovaných rokoch bude suma dôchodku na úrovni 289,30 eura, po 45 rokoch 340,80 eura.

Tí penzisti, ktorí nespĺňajú podmienky na priznanie minimálnej penzie a Sociálna poisťovňa im vypočíta penziu nižšiu ako dvesto eur, budú musieť naďalej žiadať na úrade práce o dávku v núdzi. „Ak suma starobného dôchodku, úhrn súm starobného a vdovského/vdo­veckého dôchodku poberateľa s bydliskom na území Slovenska je najviac v sume, pri ktorej môže vzniknúť nárok na dávku v núdzi a príspevky k nej, Sociálna poisťovňa oznámi identifikačné údaje úradu práce prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý z tohto podnetu začne konanie o posúdení hmotnej núdze,“ vysvetlil Višváder.

Ak úrad práce rozhodne o tom, že penzista je v núdzi, má potom nárok na základnú dávku v núdzi, ochranný príspevok a príspevok na bývanie.

Zdroj: Pravda.sk

Penzia, Minimum, Odchod do dôchodku, Minimálny dôchodok