Chceli by ste si v budúcnosti zabezpečiť vyšší príjem?

    Spísali sme naše rady a tipy, ako zvýšiť svoj príjem vďaka investovaniu v online knihe: Bohatá budúcnosť

    E-book je dočasne ZDARMA, preto neváhajte a stiahnite si na e-mail ešte dnes.

    Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketing

    SFA FP je oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v tomto webovom formulári na účely, v rozsahu a za podmienok stanovených zákonom, a to najmä zákonom o FS a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Elektronickým potvrdením Klient udeľuje súhlas spoločnosti Finportal, a.s., IČO: 45 469 156 (ďalej len Finportal) ktorý je prevádzkovateľom informačného systému a PFA, ktorý je identifikovaný v článku 1 Záznamu a je v postavení sprostredkovateľa, so spracúvaním jeho osobných údajov za účelom marketingového oslovenia klienta a predkladania ďalších obchodných ponúk, a to v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov klienta (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP, adresa trvalého pobytu, e- mail, telefónne číslo). Klient udeľuje súhlas na dobu trvania servisnej starostlivosti o klienta vyplývajúcej z trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou o poskytnutí finančnej služby medzi klientom a obchodným partnerom (finančná inštitúcia) Finportal najviac však na dobu 5 rokov od jeho udelenia. V prípade, ak nedôjde k vzniku zmluvného vzťahu, klient udeľuje súhlas na dobu 3 rokov od jeho udelenia. Klient berie na vedomie, že jeho súhlas je dobrovoľný a môže ho kedykoľvek slobodne odvolať na základe písomnej žiadosti doručenej PFA alebo Finportal. Ak nebude v odvolaní súhlasu uvedené inak, súhlas bude odvolaný dňom doručenia písomného odvolania súhlasu. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutých osôb sú uvedené v priložených Informáciách o ochrane osobných údajov, ktoré sú rovnako uvedené aj na webovej stránke www.finportal.sk