Chceli by ste si v budúcnosti zabezpečiť vyšší príjem?

  Spísali sme naše rady a tipy, ako zvýšiť svoj príjem vďaka investovaniu v online knihe: Bohatá budúcnosť

  E-book je dočasne ZDARMA, preto neváhajte a stiahnite si na e-mail ešte dnes.

  Dôchodok od štátu

  I. pilier

  Základná charakteristika

  Dôchodkové poistenie je jedným z piatich typov sociálneho poistenia, ktoré od 1. januára 2004 zaviedol zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Pred 1. januárom 2004 existovalo dôchodkové zabezpečenie ako súčasť sociálneho zabezpečenia.

  Typy dôchodkov

  V rámci dôchodkového poistenia existujú dva podsystémy:

  • starobné poistenie ako poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia

  • invalidné poistenie ako poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia.

  Zo systému starobného poistenia sa poskytuje

  (§ 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení)
  • starobný dôchodok
  • predčasný starobný dôchodok
  • vdovský dôchodok
  • vdovecký dôchodok
  • sirotský dôchodok
  • vyrovnávací príplatok 

  Zo systému invalidného poistenia sa poskytuje:

  (§ 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení)
  • invalidný dôchodok
  • vdovský dôchodok
  • vdovecký dôchodok
  • sirotský dôchodok 

  Prvý pilier – Sociálna poisťovňa

  Peniaze sú majetkom štátu. Tieto zdroje slúžia na vyplácanie dôchodkov súčasným dôchodcom. Vek odchodu do dôchodku v 1. pilieri určuje štát. O spôsobe výpočtu dôchodkov rozhodujú politici. Ak si pozrieme dôchodkový vek a priemerný vek, tak starobný dôchodok poberáme asi 13 rokov.

  Pri smrti pred nástupom na dôchodok takmer všetky peniaze zostávajú v prospech štátu.

  Priebežný systém bude fungovať len vtedy, ak bude mať kto na naše dôchodky pracovať. Momentálne však stále ubúda pracujúcich a pribúda dôchodov.

  Prvý pilier je udržateľný len vtedy, ak budú neustále narastať príspevky pracujúcich do sociálnej poisťovni.

   

  Priemerný starobný dôchodok

  Priemerný starobný dôchodok vyplácaný sociálnou poisťovňou je 425,28 € (k 31.01.2017). Skúste si predstaviť, že od zajtra bude táto suma Vašim jediným príjmom. Ako sa Vám táto predstava páči? Čo si za to kúpite? A to sa bavíme o priemernom dôchodku. Väčšina ľudí má menej ako je priemer.

  Aká bude situácia v roku 2030 alebo 2050, keď bude ekonomicky aktívnych ľudí omnoho menej ako teraz? Veríte, že nám štát bude schopný zabezpečiť dôchodky?

  Peniaze, ktoré odvediete do sociálnej poisťovne, sú majetkom štátu. A práve preto o spôsobe výpočtu dôchodkov rozhoduje štát. Aké pravidlá výpočtu dôchodkov budú platiť v budúcnosti, to nikto nevie. Ktorákoľvek vláda to môže veľmi ľahko zmeniť a prispôsobí to svojím potrebám a ekonomickej situácii.

   

  Dôchodkový vek sa bude posúvať možno až na 70 rokov

  Dôchodkový vek v SR je momentálne 62 rokov. Väčšina krajín EÚ dôchodkový vek postupne zvyšuje na 65 rokov. Európska komisia však ako jedno z riešení na problémy dôchodkových systémov odporúča postupné zvyšovanie dôchodkového veku až na 70 rokov.

  Počet ekonomicky aktívnych ľudí klesá, žijeme dlhšie, počet dôchodcov narastá. Je to jednoduchá matematika. Aj keby štát chcel, tak nebude mať z čoho platiť naše dôchodky.

   

  Dôchodkový vek v roku 2017

  Od 1. januára 2017 dochádza k zmene dôchodkového veku. Zmena sa bude týkať poistencov narodených po 31. decembri 1954. Výnimkou sú poistenci, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek, to znamená ženy v závislosti od počtu vychovaných detí a poistenci v závislosti od získanej doby zamestnania v I. pracovnej kategórii alebo doby služby v I. alebo II. kategórii funkcií.

  Dôchodkový vek na príslušný kalendárny rok ustanovuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vždy do konca októbra predchádzajúceho kalendárneho roka.

  Podľa aktuálneho opatrenia (č. 269/2016 Z. z.) v roku 2017 je dôchodkový vek 62 rokov a 76 dní.

   

  Dôchodkový vek sa od 1. januára 2017 určuje nasledovne:

  dôchodkový vek v príslušnom kalendárnom roku = dôchodkový vek v predchádzajúcom kalendárnom roku + stanovený počet dní*

  * závisí od vývoja priemernej strednej dĺžky života (veku dožitia) v SR

  Na minimálny dôchodok 269,50 € musíte 30 rokov platiť sociálku

  Podmienkou o jeho pridelení je, že požiadate o všetky dôchodkové dávky, na ktoré má nárok.

  Najnižšia suma minimálneho dôchodku sa bude vyplácať vo výške 269,50 eura mesačne a dostane ju ten poberateľ starobného dôchodku, ktorý SPpreukáže 30 rokov takzvaného kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia.

  Získaním ďalších kvalifikovaných rokov sa zvýši, a to od 31. po 39. rok o 2 % zo sumy životného minima, ktoré platilo v danom roku a pri získaní ďalších rokov o 3 % zo sumy životného minima platnej v danom roku.

  Detaily výpočtu

  Do kvalifikovaného obdobia sa započíta každý jeden deň, keď bol občan dôchodkovo poistený pred 1. januárom 1993.

  Od 1. januára 1993 sa započítajú len tie dni poistenia, v ktorých poberateľ dôchodku dosiahol minimálny príjem stanovený zákonom.

  Ten musí byť na takej úrovni, aby dôchodcovi v danom roku zabezpečil osobný mzdový bod v hodnote 0,241.

  Zodpovedá to približne 24,1 % priemernej mzdy, ktorá platila v danom kalendárnom roku, čo je približne životné minimum stanovené v danom roku.

  Potrebný minimálny príjem sa neskúma už v tom kalendárnom roku, v ktorom osoba splnila podmienky nároku na dôchodok, ani v roku, kedy jej dôchodok SP priznala.

   

  Počítajú sa aj roky odpracované v zahraničí

  Do rokov potrebných pre nárok na minimálny dôchodok sa započíta aj celé obdobie poistenia v cudzine, avšak len od 1. januára 1993, a to bez ohľadu na výšku tam dosiahnutých príjmov. Dôchodca poisťovni predkladá potvrdenie inštitúcie daného štátu o trvaní poistenia v cudzine.

  Za cudzinu sa pritom na účely minimálneho dôchodku považujú členské štáty EÚ, štáty Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), Švajčiarsko a štáty, s ktorými má Slovensko uzatvorenú medzinárodnú zmluvu. Podmienkou rozhodnutia o minimálnom dôchodku je, že dôchodca požiadal o všetky dôchodkové dávky, na ktoré má nárok.

  Výzvy začne SP doručovať občanom s nízkymi dôchodkami koncom augusta. Minimálny dôchodok im vyplatí v závislosti od toho, dokedy jej doručia späť výzvu aj s potrebnými potvrdeniami, a to aj spätne od 1. júla 2015. Na rozhodnutie o nároku má 60 dní.

  Poskytovatelia dôchodku z I. piliera

  Vaše najčastejšie otázky

  Príjemcom dôchodku, teda osobou, ktorej možno dôchodok vyplácať, je:
  • poberateľ dôchodku,
  • zákonný zástupca poberateľa dôchodku,
  • fyzická osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti,
  • štatutárny zástupca zariadenia, v ktorom je nezaopatrené dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu,
  • osobitný príjemca.

  Dôchodky sa v SR vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách. Deň splatnosti dôchodku určuje Sociálna poisťovňa. Ak sa dôchodok vyplatí napríklad 20. januára príslušného roka, je to dôchodok vyplatený za obdobie od 20. januára do 19. februára príslušného roka.

  Dôchodok vám môže Sociálna poisťovňa vyplácať:
  • na váš účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, pričom máte právo sám si zvoliť banku, do ktorej bude dôchodok poukazovaný,
  • v hotovosti,
  • na účet manžela/manželky v banke alebo pobočke zahraničnej banky (pozri aj odpoveď na otázky č. 4 a 5),
  • hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb, v ktorom sa vám poskytuje starostlivosť, ak nepožiadate o iný spôsob poukazovania.
  Áno. Ak podáte písomnú žiadosť, dôchodok sa môže poukazovať na účet vášho manžela/manželky v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ak máte v čase poberania dôchodku právo disponovať s finančnými prostriedkami na tomto účte a ak s týmto spôsobom poukazovania dôchodku súhlasí váš manžel/manželka.
  O túto zmenu odporúčame požiadať jedným z dvoch spôsobov:
  • žiadosťou s vlastnoručným podpisom,
  • priamo pred zodpovedným zamestnancom Sociálnej poisťovne, ktorý o uvedenom spíše zápisnicu.
  Ak žiadate o poukazovanie dôchodku na účet, odporúčame použiť tlačivá Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke alebo Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet manžela/manželky dôchodcu, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke Sociálnej poisťovne,vo všetkých pobočkách Sociálnej poisťovne a v bankách, s ktorými Sociálna poisťovňa uzatvorila príkaznú zmluvu. Uvedené tlačivá obsahujú všetky údaje potrebné na to, aby Sociálna poisťovňa mohla žiadosti o poukazovanie dôchodku na účet v banke vyhovieť.
  O poukazovanie dôchodku na účet dôchodcu v banke môžete požiadať aj neformálnou písomnou žiadosťou, ktorá musí obsahovať vaše identifikačné údaje (rodné číslo, meno, priezvisko, adresu bydliska vrátane PSČ), číslo účtu v tvare IBAN, dátum, váš úradne osvedčený podpis a hodnoverný doklad o tom, že ste majiteľom účtu, na ktorý žiadate dôchodok poukazovať. Takýmto dokladom môže byť napríklad zmluva o zriadení bankového účtu alebo potvrdenie banky o tom, že ste majiteľom účtu.
  Podľa zákona musí Sociálna poisťovňa postupovať tak, aby bol dôchodok novým spôsobom vyplatený najneskôr od splátky dôchodku splatnej v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku doručená Sociálnej poisťovni. To napríklad znamená, že ak žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku bude doručená Sociálnej poisťovni 10. januára príslušného roka a výplatný termín vášho dôchodku je 20. deň v mesiaci, novým spôsobom budete mať dôchodok vyplatený najneskôr 20. apríla toho istého roka. Sociálna poisťovňa žiadosti o zmenu v spôsobe výplaty vybavuje bezodkladne, pričom zákonom stanovená maximálna lehota na vykonanie zmeny v spôsobe poukazovania dôchodku vychádza z možnosti technológie spracovania výplaty dôchodkov.

  Ak poberateľ dôchodku požiada o zmenu spôsobu poukazovania dôchodku z poukazovania na účet v banke na výplatu v hotovosti (alebo o poukazovanie na iný bankový účet), súčasne odporúčame, aby nezrušil svoj účet v banke skôr, kým sa táto zmena zrealizuje, o čom ho Sociálna poisťovňa písomne upovedomí. Po zariadení zmeny spôsobu výplaty sa prípadný doplatok poukazuje formou poštového poukazu. Prvú splátku dôchodku, poukázanú v riadnom výplatnom termíne, je však už potrebné prevziať a prevzatie potvrdiť podpisom na príslušnej pošte alebo u doručovateľa.
  Každý príjemca dôchodku je okrem iného povinný písomne oznámiť zmenu mena a priezviska, zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava, a v písomnom styku uviesť rodné číslo osoby, ktorej sa vec týka (svoje alebo inej osoby).

  Ďalšie povinnosti závisia od druhu poberaného dôchodku. Napríklad pri poberaní:
  • predčasného starobného dôchodku vzniká povinnosť oznámiť vznik povinného dôchodkového poistenia alebo ukončenie jeho prerušenia, aj keď takéto poistenie vznikne v zahraničí,
  • vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku vzniká povinnosť oznámiť zmenu stavu (opätovné uzavretie manželstva) a ukončenie starostlivosti o nezaopatrené dieťa,
  • sirotského dôchodku vzniká povinnosť oznámiť ukončenie alebo prerušenie štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole.
  Príjemca dôchodku je povinný oznámiť tieto skutočnosti v lehote ôsmich dní.

  Mám záujem o stretnutie

  Radi Vám poradíme ako sa zabezpečiť na dôchodok