investícia do podielového fondu nehnuteľností

Investícia, ktorú skutočne vidíte

Je všeobecne známe, že jednou z najlepších foriem investície sú nehnuteľnosti. Ak sa o ne staráme a udržiavame v dobrom stave ich hodnota v čase rastie.

Koľko nehnuteľností dokážeme vlastniť počas jedného života? Bežne je to jedna nehnuteľnosť, v tom lepšom prípade dve plus možno chatka v extraviláne obce. Len veľmi málo Slovákov má možnosť kúpiť si nehnuteľnosť s využitím ich potenciálu na prenájom a profitovať z nej v podobe nájomného. Zároveň na úvod potrebujeme vstupný kapitál  v značnom objeme a neskôr čas i peniaze na údržbu.

Nemáte možnosť nadobudnúť nehnuteľnosť?

Hľadáte príležitosti kde by ste mohli uložiť svoje peniaze, ktoré by sa zhodnocovali dlhodobo stabilným výnosom?

Pozrite si nasledujúce video:

Prvý realitný fond, o.p.f. ponúka možnosť dlhodobej investície s výhľadom stálej výkonnosti bez výrazných výkyvov. Opakovane dosahuje stabilné výnosy vďaka investícii do širokej škály nehnuteľností na Slovensku i v zahraničí. Takto je eliminované riziko a zvyšuje potenciál svojej ziskovosti.

Prvý realitný fond, o.p.f je pre Vás ak:

Prvý realitný fond je určený pre klientov, ktorí majú vyvážený vzťah k riziku a zároveň požadujú rovnomerný rast svojho vkladu. Fond patrí do kategórie špeciálnych podielových fondov nehnuteľností rastového charakteru a ponúka možnosť podieľať sa na stabilných výnosoch spojených s prenájmom nehnuteľností a s reálnym rastom ich hodnoty.

Oplatí sa pre investorov, ktorí majú záujem uložiť svoje peniaze aspoň na 3 roky.

Prvý realitný fond
Zdroj: iad.sk

Ako dokáže Prvý realitný fond, o.p.f. spoločnosti IAD Investments zvládať krízy na finančnom trhu?

Ďalší graf vyobrazuje obdobie od marca 2020 po súčasnosť máj 2021. V marci 2020 sa začala u nás pandémia Covid-19. Napriek výrazným prepadom v podielových fondoch na finančných trhoch ako dôsledok novej pandémie sa Prvý realitný fond držal v plusových číslach. Nedošlo k žiadnemu poklesu, ba dokonca jeho krivka rástla. Udržal si teda svoju stabilitu a výkonnosť.

Ako je to možné? Pretože výnos je výsledkom prenájmu nehnuteľností. A nájmy sa platili s pomocou dotácií štátu a nájomcov pandémia nijak neohrozila.

Prvý realitný fond, o.p.f. spoločnosti IAD Investments
Zdroj: iad.sk

Aké sú vlastnosti fondu?

Ide o špeciálny podielový fond nehnuteľností so stredným trhovým rizikom (vyvážená investičná stratégia). Cieľom je vytvoriť dlhodobo stabilný výnos nad 3 roky. Investuje sa prevažne do nehnuteľností na Slovenku, ale aj v zahraničí ako je Česko, Maďarsko, Poľsko.

Nehnuteľnosti sú strategicky vyberané tak, aby zabezpečili rozloženie portfólia a eliminovalo sa riziko. Ide najmä o budovy v oblasti:

Konkrétny zoznam budov a ich opis si môžete pozrieť, ak kliknete na tento odkaz.

Výnos dosahuje prostredníctvom nájmov a z trhového zhodnotenia nehnuteľností. Investuje aj do dlhových prevoditeľných cenných papierov v rámci lepšieho zhodnotenia dočasne voľnej likvidity.

Výkonnosť fondu v EUR
Zdroj: iad.sk

Aká je investičná stratégia fondu?

Zámerom spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s. je zabezpečiť pre klientov výnos na úrovni slovenského a európskeho realitného trhu. Investičnou politikou je tvorba pridanej hodnoty využívaním investičných príležitostí, ktoré vznikajú na realitnom trhu.

Príklad jednorazovej investície:
  • Počet rokov investície: 10
  • Priemerný ročný výnos: 3,50%
  • Vstupný poplatok: 3,00%
  • Výška jednorázového vkladu: 10 000€
  • Výška jednorázového po odrátaní poplatku: 9 700€
  • Očakávaný výnos na konci obdobia: 13 682,81€
  • Čistý výnos po zdanení a odrátaní poplatkov: 2 842,70€
  • Čistý ročný výnos po zdanení a odrátaní poplatkov: 2,84% p. a.

Zabezpečte si napríklad dôchodok, vzdelanie detí alebo železnú rezervu.

Nechajte si vyplácať mesačnú rentu a zároveň nevyčerpané prostriedky zhodnocujte ďalej.

Príklad pravidelného sporenia:
Koľko budete sporiť?100,00eur mesačne
Za koľko rokov chcete ísť na dôchodok?15rokov
Úroková sadzba pri sporení:3,50%ročne
Nasporené:23 629 € 
Na získanie nasporenej sumy ste za celý čas sporenia vložili:18 000 € 
 Ako dlho chcete vyberať peniaze zo svojich úspor?15 rokov
 Mesačný dodatkový dôchodok bude 163 € *
 *Na dnešné peniaze pôjde približne o131 € pri inflácii 1,50% ročne
 Zhodnocovanie nevyčerpaných úspor počas poberania dodatkového dôchodku: 3,00% 

V prípade, že vás táto forma investície zaujala neváhajte nás kontaktovať: